YAMAHA R6 06-07 BLUE AND BLACK 1 FAIRING KIT

YAMAHA R6 06-07 BLUE AND BLACK 1 FAIRING KIT