YAMAHA R1 98-99 BLACK AND BLUE FAIRING KIT

YAMAHA R1 98-99 BLACK AND BLUE FAIRING KIT